El procés d'atenció

L'atenció terapèutica

Un cop fet tot el procés d’entrada, si s’escau, l’infant i la família inicien tractament al CDIAP del Maresme.

Les modalitats d’atenció que s’ofereixen poden ser:

La freqüència pot ser:

Per altra banda, en els casos que és necessari, es manté contacte amb els altres professionals implicats en l’entorn immediat de l’infant: pediatres, metges i metgesses, professionals de l’EAP (Equip d’Assessorament Psicopedagògic), mestres, educadors i educadores…

Qui som CDIAP del Maresme
Recursos del CDIAP del Maresme

Atenció telemàtica

El CDIAP del Maresme ha incorporat l’atenció telemàtica com un nou format, utilitzat puntualment en entrevistes, sessions amb el nen o la nena i la família, i coordinacions en xarxa.

CDIAP MARESME sessió logo telemàtica