Què fem?

Acollida, valoració i diagnòstic

Qui, com i quan consultar

Qui? Les famílies poden consultar al servei per indicació professional: pediatria, centres educatius, treball social… o bé per iniciativa pròpia.

Com? Cal trucar al telèfon del CDIAP i demanar hora de primera visita.​

Quan? En el moment que algun professional en fa la derivació o bé en el moment que una família està preocupada per algun aspecte del desenvolupament del/la seu/va fill/a.

El desenvolupament del nen o la nena:

  • És un procés dinàmic que es produeix per la interacció fluctuant de factors molt diversos, des d’ambientals fins a genètics. 
  • És un procés continuat. Cada nou assoliment amplia les habilitats que ja s’havien adquirit. El nen o la nena es recolza en les seves adquisicions per construir nous aprenentatges  
  • És un procés individualitzat. Cada nadó és únic amb el seu propi ritme d’aprenentatge i amb característiques, interessos i necessitats pròpies. Tot i això, no hem d’oblidar que hi ha un moment i una edat apropiada per la consecució de les diferents habilitats.  
Acollida
Atenció terapèutica al CDIAP del Maresme

Acollida, valoració i diàgnòstic

Primera visita
En una primera visita, s’acullen les preocupacions de la família i es recullen les dades que en cada cas es requereixen, a fi de conèixer la història de l’infant i la seva família. Posteriorment, es fan unes observacions de l'infant a fi de conèixer-lo de manera global i poder explorar els aspectes del seu desenvolupament.
1
Elaboració del diagnòstic
Després d’aquestes visites d’observació, l’equip es reuneix i elabora un diagnòstic, planifica l’atenció terapèutica i assigna a cada família el/la terapeuta que es creu que pot donar millor resposta a les seves necessitats. (treballador/treballadora social, psicòleg/psicòloga, psicomotricista, logopeda o fisioterapeuta)
2
Entrevista de devolució
Finalment, es cita la família per fer l’entrevista de devolució, on s’informa als pares o tutors de què s’ha observat i s’ofereix una proposta terapèutica a fi de poder ajudar al/la seu/va fill/a en el desenvolupament i acompanyar-los en aquest procés.
3